Regulamin

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]

REGULAMIN SKLEPU

1. Definicje
1.1.Relacja – Pozytywna Sytuacja Dolores Anna Żakiewicz, NIP: 646 212 47 45, ul. Tołstoja 10/83 Tychy, właściciel strony internetowej www.relacja-pozytywnasytucja.pl, zwany dalej Relacja – Pozytywna Sytuacja.
1.2. Sklep internetowy – zespół stron internetowych, będący własnością Relacja – Pozytywna Sytuacja, dostępnych pod adresem internetowym www.relacja-pozytywasytuacja.pl
1.3. Regulamin – niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze Sklepu internetowego. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Klientów sklepu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Sklepu internetowego. Niniejszy Regulamin stanowi zbiór uniwersalnych, obowiązujących wszystkich Klientów sklepu zasad, przy czym mogą istnieć dalsze ograniczenia w korzystaniu przez Klientów sklepu, wynikające z uwarunkowań technicznych i/lub prawnych.
1.4. Klient sklepu – osoba pełnoletnia odwiedzająca Sklep internetowy, która przesłała do Sprzedawcy wypełniony formularz zamówienia i zaakceptowała niniejszy Regulamin i która ma prawo, przy zachowaniu zasad Regulaminu, a także instrukcji, haseł i odnośników zamieszczonych w samym Sklepie internetowym do korzystania ze wszystkich możliwości, jakie on oferuje.
1.5. Rejestracja – wypełnienie przez Klienta sklepu formularza zakupu produktu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu internetowego, poprzez podanie danych osobowych, teleadresowych oraz adresu e-mail. Wypełnienie formularza zamówienia wymagane jest do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem sklepu, Umowy Sprzedaży.
1.6. Hasło – otrzymywane wraz z mailem potwierdzającym zakup, który wraz z adresem e‑mail wymagany jest do logowania.
1.7. Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym regulaminie.
1.8. Dostawa – dostarczenie przez Sprzedawcę, Klientowi zamówionego towaru, usługi, stanowiących wykonanie świadczenia przez Relacja – Pozytywna Sytuacja na podstawie Umowy sprzedaży.

2. Informacje ogólne
2.1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym  www.relacja-pozytywnasytuacja.pl, prowadzony jest przez Relacja – Pozytywna Sytuacja Dolores Anna Żakiewicz, NIP: 646 212 47 45, ul. Tołstoja 10/83 Tychy

3. Prawa i obowiązki Klienta i Użytkownika
3.1. Klient sklepu zobowiązany jest do przekazania Relacja -Pozytywna Sytuacja wypełnionego formularza zamówienia. Każde zalogowanie się na stronę Sklepu internetowego przez Klienta sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3.2. Klient sklepu jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.
3.3. Klient sklepu jest zobowiązany do powstrzymania się od
jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu
internetowego oraz korzystania z jego zasobów i oferowanych przez niego
funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
3.4. Wypełnienie formularza Zamówienia przez Klienta jest
równoznaczne z Jego oświadczeniem, że:
a) podane w formularzu Zamówienia dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.
3.5. Nie jest dozwolone zamieszczanie do produktów komentarzy lub opinii, które:
a) zawierają dane osobowe i teleadresowe,
b) są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej,
c) zawierają treści uznawane jako SPAM – nie będące tematycznie związane z komentowanym produktem lub stanowią treści przypominające komunikaty i ogłoszenia,
d) stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych,
e) naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne,
f) obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw,
g) popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne),
h) uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z zasobów Sklepu internetowego przez inne osoby.
3.6. Odpowiedzialność Klienta sklepu:
W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Relacja- Pozytywna Sytuacja z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Klienta sklepu komentarzy, opisów lub innych materiałów, w tym linków prowadzących do stron zewnętrznych w Sklepie internetowym – Klient sklepu zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Relacja- Pozytywna Sytuacja przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce  Relacja- Pozytywna Sytuacja lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie  Relacja- Pozytywna Sytuacja do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Relacja- Pozytywna Sytuacja. Zobowiązuje się także zwolnić Relacja- Pozytywna Sytuacja z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Relacja- Pozytywna Sytuacja poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

4. Zamówienie
4.1. Zamówienia można składać przez całą dobę, przez cały rok. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do wstrzymania przyjmowania i realizacji zamówień w następujących przypadkach:
a) w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy,
b) w przypadku wyczerpania stanu magazynowego towaru,
c) w czasie przerw technicznych koniecznych do poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego,
d) z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
4.2. W celu złożenia zamówienia, Klient Sklepu Internetowego zobowiązany jest podać aktualne i zgodne ze stanem faktycznym dane osobowe, teleadresowe – w tym adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej (e-mail). Jest to konieczne do wykonania obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży.
4.3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta sklepu.
4.4. W przypadku braku możliwości wykonania Umowy sprzedaży zgodnie z zamówieniem Klienta sklepu, Relacja – Pozytywna Sytuacja skontaktuje się z Klientem, w celu ustalenia zasad wykonania Umowy sprzedaży.W przypadku nie wyrażenia zgody przez Klienta sklepu, Umowa sprzedaży wygasa.

5. Formy płatności
5.1. Klienci sklepu dokonują płatności przelewem bankowym w formie tradycyjnej zgodnie z przekazanymi danymi bankowymi.

6. Ceny
6.1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym podane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
6.2. Podane ceny są aktualne w chwili składania zamówienia przez Klienta sklepu.
6.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępnych w sklepie, zakończenia sprzedaży przed określonym na stronie Sklepu internetowego czasem i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

7. Odstąpienie od umowy sprzedaży
7.1. Klient sklepu ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni od zakupu, składając w tym celu Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie lub kontaktując się ze wskazanym numerem telefonicznym Sklepu (aktualne dane znajdują się w zakładce kontakt)
7.2.W przypadku zakupu biletu na warsztat stacjonarny, środki finansowe, wpłacone przez Klienta, mogą być zwrócone najpóźniej do 7 dni przez datą warsztatu.
7.3. Zwrot równowartości ceny zakupionego towaru zostanie dokonany na wskazany przez Klienta sklepu numer konta bankowego.
7.4. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi sklepu w wypadkach:
a) rozpoczętego za zgodą Klienta świadczenia usług, gdy rozpoczęcie  to nastąpiło przed upływem czternastodniowego terminu, w którym Klient sklepu może odstąpić od Umowy Sprzedaży,
b) dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta sklepu ich oryginalnego opakowania,
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta sklepu w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
f) dostarczania prasy,
g) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

8. Ochrona danych osobowych, poufność
8.1. Relacja – Pozytywna Sytuacja oświadcza, a Klient sklepu przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest podanie do wiadomości Relacja – Pozytywna Sytuacja danych osobowych, adresowych i adresu e-mail (adresu elektronicznego) według zamieszczonego formularza.
8.2. Klient sklepu wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez  Relacja – Pozytywna Sytuacja Dolores Anna Żakiewicz, NIP: 646 212 47 45, ul. Tołstoja 10/83 Tychy swoich danych osobowych i teleadresowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997(Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), przyjmując do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do tych danych, a także ich poprawiania. Prawa  Relacja – Pozytywna Sytuacja Dolores Anna Żakiewicz, NIP: 646 212 47 45, ul. Tołstoja 10/83 Tychy, obejmują również prawo do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, administracyjnych i statystycznych.
8.3. Klient sklepu wyraża również zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Relacja – Pozytywna Sytuacja w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na polepszenie jakości usług świadczonych przez Relacja – Pozytywna Sytuacja – zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8.4. Osobiste dane, adresy oraz dane świadczące o sposobie korzystania ze Sklepu internetowego będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa lub wynikające z konieczności wypełnienia obowiązków związanych z zwartą Umową sprzedaży.

9. Postanowienia końcowe
9.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
9.2. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania Sklepu internetowego www.relacja-pozytywnasytuacja.pl prosimy kierować na adres relacjapozytywnasytuacja@gmail.com lub zgłaszać listownie na adres  Relacja – Pozytywna Sytuacja Dolores Anna Żakiewicz, NIP: 646 212 47 45, ul. Tołstoja 10/83 Tychy lub telefonicznie pod numerem telefonu, umieszczonym w zakładce kontakt na stronie www.relacja-pozytywnasytuacja.pl . Relacja- Pozytywna Sytuacja zastrzega, że Regulamin ten może ulec zmianie – z dwutygodniowym uprzedzeniem o jego wprowadzeniu. Zmieniony Regulamin będzie publikowany na stronach Sklepu internetowego.
9.3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w związku z działalnością sklepu internetowego będą rozwiązywane przez nich polubownie. Jedynie w braku możliwości osiągnięcia porozumienia każda ze stron będzie mogła skierować sprawę do rozpoznania przez Sąd Powszechne właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
9.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie www.relacja-pozytywnasytuacja.pl[/vc_column_text][vc_empty_space height=”200px”][/vc_column][/vc_row]